Budżet Obywatelski 2018 w Tarnowie

REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Nr 164/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2017 r.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Budżet obywatelski są to środki pieniężne budżetu Gminy Miasta Tarnowa, zwanej dalej „miastem” przeznaczone na realizację zgłaszanych i wybieranych przez mieszkańców Tarnowa zadań, zwanych dalej „projektami”, w trybie określonym niniejszym Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa, zwanym dalej „Regulaminem”.
§ 2.
ZADANIA ZGŁASZANE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 1. Projektem zgłaszanym do budżetu obywatelskiego może być każda inicjatywa obywatelska obejmująca zadanie, które przyczynia się do rozwoju miasta, a w szczególności:
  1. budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
  2. działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
  3. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym, itp.
 2. Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego jako pojedynczy projekt zadanie musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym nadawać się do realizacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  2. nie może wskazywać jego wykonawcy,
  3. mieścić się w granicach zadań i kompetencji miasta,
  4. obejmować całość jego realizacji,
  5. dotyczyć miejsc lub wydarzeń ogólnomiejskich dostępnych dla wszystkich mieszkańców,
  6. nie może dotyczyć obiektów zajętych na działalność jednostek organizacyjnych miasta.
 3. Suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji pojedynczego projektu musi mieścić się w przedziale od 100.000 do 500.000 zł brutto.
§ 3.
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
 1. Projekty mogą zgłaszać wyłącznie mieszkańcy Tarnowa, którzy w dniu zgłoszenia projektu są ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa.
 2. Zgłoszenie każdego projektu do budżetu obywatelskiego musi być poparte podpisami co najmniej 100 mieszkańców, którzy w dniu zgłoszenia projektu są ujęci w rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa.
 3. Zgłoszenia projektu należy dokonać wyłącznie na Formularzu zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego miasta Tarnowa, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zwanym dalej „formularzem”. Formularz udostępniony będzie na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.bo.tarnow.pl oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 – parter i ul. Mickiewicza 2 – parter.
 4. W celu zapewnienia projektodawcom merytorycznej pomocy przy przygotowywaniu i zgłaszaniu projektów, pracownicy wyznaczonych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa i Gminy Miasta Tarnowa będą pełnili dyżury konsultacyjne. W czasie dyżurów pracownicy będą osobiście, drogą elektroniczną lub telefonicznie, udzielali wyjaśnień w zakresie wątpliwości dotyczących możliwości realizacji, lokalizacji lub oszacowania kosztów projektu, a także będą udzielali pomocy przy wypełnianiu formularza. Harmonogram dyżurów konsultacyjnych zostanie udostępniony na stronie internetowej www.bo.tarnow.pl w terminie, o którym mowa w § 8 pkt 1 Regulaminu.
 5. Zgłoszenie projektu uznaje się za ważne, jeśli w formularzu zostaną wypełnione czytelnie wszystkie pola obowiązkowe i zostanie on własnoręcznie podpisany przez zgłaszającego z podaniem imienia i nazwiska. Do formularza należy obowiązkowo dołączyć listę mieszkańców miasta popierających zgłaszany projekt zgodnie z ust. 2, wraz z ich własnoręcznymi podpisami.
 6. Zgłoszenia projektu należy dokonać w terminie wyznaczonym stosownie do treści § 8 pkt 1 Regulaminu poprzez wysłanie kompletnego formularza listem z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – INICJATYWY” na adres Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów lub złożenie go osobiście we wskazanych w ust. 3 punktach informacyjnych Urzędu Miasta Tarnowa.
 7. W razie wysłania formularza za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę zgłoszenia projektu uważa się datę stempla pocztowego.
 8. Zgłoszenie projektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez projektodawcę na publiczne rozpowszechnianie przez Prezydenta Miasta Tarnowa informacji o projekcie zawartym w formularzu, w zakresie koniecznym do realizacji założeń określonych w Regulaminie.
§ 4.
WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
 1. Kancelaria Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Tarnowa, we współpracy z Referatem Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Tarnowa, dokonuje wstępnej weryfikacji każdego ze zgłoszonych projektów, w zakresie spełnienia wymagań formalnych określonych w § 3 Regulaminu. Zgłoszenia niekompletne, niepodpisane, nieczytelnie wypełnione lub dokonane przed albo po upływie terminu wyznaczonego w trybie § 8 pkt 1 Regulaminu, nie będą podlegały dalszej weryfikacji. W przypadku stwierdzenia braków pozwalających na ich usunięcie, Kancelaria Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta Tarnowa wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia zgłoszenia projektu w terminie 3 dni od dnia przesłania wezwania na podany w formularzu adres poczty elektronicznej wnioskodawcy.
 2. Każdy zgłoszony projekt spełniający wymagania formalne określone w § 3 Regulaminu podlega dalszej weryfikacji pod kątem:
  1. spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu,
  2. możliwości realizacji, w tym rzeczywistego kosztu,
  3. możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku jego realizacji,
  4. zgodności z obowiązującą Strategią miasta,
  5. znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
  6. możliwych przyszłych korzyści dla miasta.
 3. Weryfikacji zgłoszonych projektów w zakresie określonym w ust. 2 dokonuje właściwa merytorycznie dla danego projektu jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa, wydając w tym zakresie stosowną ocenę po konsultacji z Radą Osiedla, na terenie, której realizowany będzie projekt.
 4. Każdy ze zgłoszonych projektów wraz z oceną właściwej merytorycznie jednostki, o której mowa w ust. 3 podlega następnie zaopiniowaniu przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie.
 5. W terminie wyznaczonym stosownie do treści § 8 pkt 2 Regulaminu każdy ze zgłoszonych projektów wraz z ich oceną, o której mowa w ust. 3 i opinią, o której mowa w ust. 4, przedkładany jest Prezydentowi Miasta Tarnowa.
 6. Do głosowania Prezydent Miasta Tarnowa dopuszcza tylko te z projektów, które uzyskały pozytywną ocenę właściwej merytorycznie jednostki, o której mowa w ust. 3 oraz opinię Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie wydaną w terminie, o którym mowa w § 8 pkt 3 Regulaminu.
 7. Brak opinii Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie, wyrażonej w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za równoznaczne z zaopiniowaniem przedłożonego projektu.
 8. Każdemu z projektów dopuszczonych do głosowania nadawany jest „Kod projektu”.
 9. Listę projektów odrzuconych i listę projektów dopuszczonych do głosowania, ogłasza się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.bo.tarnow.pl, w terminie wyznaczonym stosownie do treści § 8 pkt 4 Regulaminu.
§ 5.
DZIAŁANIA INFORMACYJNE
 1. Zainteresowani we własnym zakresie prowadzą działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektów dopuszczonych do głosowania.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1 muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania, Urząd Miasta Tarnowa w celach informacyjnych i promocyjnych publikuje na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.bo.tarnow.pl krótki opis każdego z tych projektów podany przez zgłaszającego projekt w pkt 5 formularza „STRESZCZENIE PROJEKTU”.
§ 6.
WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI
 1. O wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania wyłącznie mieszkańcy miasta, którzy w dniu głosowania:
  1. są ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa, lub
  2. ukończyli 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium.
 2. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w terminie określonym stosownie do treści § 8 pkt 5 Regulaminu, wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej budżetu obywatelskiego www.bo.tarnow.pl.
 3. Każdy uprawniony do głosowania może głosować tylko osobiście, poprzez zaznaczenie jednego wybranego przez siebie projektu spośród projektów dopuszczonych do głosowania.
 4. Urząd Miasta Tarnowa zapewni uprawnionym do głosowania możliwość oddania głosu elektronicznie bezpośrednio w wyznaczonych na terenie miasta publicznych punktach do głosowania. Wykaz tych punktów zostanie podany do wiadomości publicznej wraz z listami projektów, o których mowa w § 4 ust. 9.
 5. Uprawnionym do głosowania, którzy ze względu na ograniczoną sprawność, stan zdrowia lub wiek, nie mogą oddać głosu elektronicznie, Urząd Miasta Tarnowa zapewni możliwość głosowania bezpośrednio w miejscu ich pobytu na terenie miasta, po uprzednim zgłoszeniu do Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa pod nr telefonu 14 68 82 847, w dniach i godzinach pracy Urzędu.
§ 7.
USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
 1. Ustalenie wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego następuje na podstawie zbiorczych wyników głosowania elektronicznego.
 2. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku przyjęte będą te z projektów dopuszczonych do głosowania, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, a ich łączna wartość nie przekroczy kwoty określonej przez Prezydenta Miasta Tarnowa w trybie § 9 ust. 2 Regulaminu.
 3. W wypadku projektu, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, ale jego wartość powoduje przekroczenie puli środków przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok, pula ta może być podwyższona przez Prezydenta Miasta Tarnowa do wysokości kwoty uzupełniającej wartość tego projektu.
 4. Ostateczne wyniki głosowania nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, po ich ustaleniu, ogłasza się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego www.bo.tarnow.pl w terminie określonym stosownie do treści § 8 pkt 6 Regulaminu.
§ 8.
HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Prezydent Miasta Tarnowa określi w drodze zarządzenia harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy wskazując termin:
 1. zgłaszania projektów,
 2. weryfikacji zgłoszonych projektów wraz z ich oceną, o której mowa w § 4 ust. 3 
 3. wyrażenia przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie opinii, o której mowa w § 4 ust. 4,
 4. ogłoszenia listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych oraz wykazu publicznych punktów do głosowania wyznaczonych na terenie miasta,
 5. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania,
 6. głosowania nad wyborem projektów do realizacji,
 7. ogłoszenia ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji.
§ 9.
FINANSOWANIE PROJEKTÓW
 1. Projekty wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku budżetowym w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane ze środków budżetu miasta przewidzianych na rok kolejny.
 2. Całkowitą kwotę wydatków na sfinansowanie projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku budżetowym określa Prezydent Miasta Tarnowa w drodze odrębnego zarządzenia.
§ 10.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego, jego poparcie oraz głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach tego budżetu, wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Regulaminie, odpowiednio przez zgłaszającego projekt, osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przyjmują do wiadomości, iż podanie przez nich danych osobowych w zakresie wynikającym z Regulaminu jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji budżetu obywatelskiego. Osoby te mają prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą wglądu do treści tych danych oraz do ich poprawiania.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i w celu realizacji budżetu obywatelskiego, a w szczególności w celu zweryfikowania czy zgłaszający projekt, a także osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, są do tego uprawnione.
 4. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Prezydent Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 2, a obiorcami tych danych są pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa oraz inne upoważnione osoby biorące udział w procedurze opiniowania zgłoszonych projektów zgodnie z Regulaminem.