Budżet Obywatelski 2019

REGULAMIN

UCHWAŁA Nr V/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa

Na podstawie art. 5a ust. 4-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.

Niniejsza uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miasta Tarnowa, w szczególności:

 1. wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
 2. wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt;
 3. zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
 4. zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.

§2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego na dany rok budżetowy, ustalany przez Prezydenta Miasta Tarnowa w drodze zarządzenia;
 2. mieszkańcu – rozumie się przez to osobę zamieszkałą na terenie Gminy Miasta Tarnowa;
 3. Mieście – rozumie się przez to Gminę Miasta Tarnowa;
 4. Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Tarnowa;
 5. stronie internetowej budżetu obywatelskiego – rozumie się przez to stronę internetową www.bo.tarnow.pl.

§3

 1. Projektem zgłaszanym do budżetu obywatelskiego może być każde zadanie, które mieści się w granicach zadań i kompetencji Miasta, w szczególności:
  1. budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej;
  2. działanie mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców;
  3. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.
 2. Do budżetu obywatelskiego nie może zostać zgłoszone:
  1. zadanie dotyczące obiektów szkół lub placówek, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.2)), chyba że przewiduje się jego realizację na terenie ogólnodostępnym dla mieszkańców;
  2. zadanie wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł prawny;
  3. zadanie, którego czas realizacji przekracza rok budżetowy;
  4. zadanie polegające wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu;
  5. zadanie związane z działalnością zarobkową.

§4.

 1. Koszty realizacji projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego muszą się mieścić w przedziale od 100.000 zł do 500.000 zł brutto.
 2. Koszty utrzymania środków trwałych wytworzonych lub nabytych w wyniku realizacji projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego, nie mogą rocznie przekraczać 20% kosztów realizacji tego projektu.

§5.

O wyborze projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Miasta, decydują corocznie, w bezpośrednim głosowaniu, mieszkańcy, którzy w dniu głosowania:

 1. posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Tarnowie lub
 2. nie spełniają warunku określonego w pkt 1, ale ukończyli 16 lat i posiadają Tarnowską Kartę Miejską w wersji Premium.

Rozdział 2.
Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

§6.

 1. Projekt do budżetu obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec, który w dniu zgłoszenia projektu spełnia warunek określony w § 5 pkt 1 lub 2.
 2. Zgłoszenie projektu wymaga uzyskania poparcia co najmniej 100 mieszkańców, którzy w dniu zgłoszenia spełniają warunek określony w § 5 pkt 1 lub 2.

§7.

 1. Projekt zgłaszany do budżetu obywatelskiego zawiera:
  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer ewidencyjny PESEL zgłaszającego;
  2. nazwę zadania;
  3. opis zadania nie przekraczający 2 000 znaków ze spacjami;
  4. miejsce realizacji zadania;
  5. koszty realizacji zadania,
  6. w przypadku, gdy projekt przewiduje wytworzenie lub nabycie środków trwałych – roczne koszty ich utrzymania.
 2. Projekt nie może wskazywać wykonawcy zadania.
 3. Projekt zgłasza się poprzez doręczenie na adres Urzędu Miasta Tarnowa wydruku wypełnionego formularza elektronicznego, którego wzór określa Prezydent w drodze zarządzenia. Formularz ten udostępnia się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.
 4. Do projektu należy dołączyć wykaz mieszkańców udzielających poparcia projektowi. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Mieszkaniec, o którym mowa w § 5 pkt 2, podaje na wykazie dodatkowo numer posiadanej Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium. Na każdej stronie wykazu zamieszcza się nazwę projektu, któremu mieszkaniec udziela poparcia oraz informację o treści „Po przekazaniu niniejszego wykazu Gminie Miasta Tarnowa administratorem Państwa danych osobowych zostanie Urząd Miasta Tarnowa. Informacja dotycząca przetwarzania tych danych znajduje się na stronie internetowej www.bo.tarnow.pl”.
 5. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 4, określa Prezydent w drodze zarządzenia. Wzór ten udostępnia się na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.
 6. Projekt zgłasza się w terminie wyznaczonym w harmonogramie.

Rozdział 3.
Ocena projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

§8.

 1. Oceny formalnej projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego dokonuje Prezydent.
 2. Jeżeli projekt zawiera braki nadające się do usunięcia, Prezydent wzywa zgłaszającego do jego uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej zgłaszającego. Nie dotyczy to przypadku, gdy zgłaszający projekt nie wskazał w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej.
 3. Prezydent ogłasza na stronie internetowej budżetu obywatelskiego listę projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn formalnych, z pouczeniem o prawie wniesienia odwołania, w terminie określonym w harmonogramie.

§9.

 1. Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego, który jest prawidłowy pod względem formalnym,poddaje się ocenie merytorycznej. Oceny merytorycznej projektu dokonuje Prezydent. Prezydent zasięga opinii rady osiedla, właściwej ze względu na miejsce realizacji projektu.
 2. Dokonując oceny merytorycznej projektu, Prezydent bierze pod uwagę zgodność z prawem i wykonalność techniczną projektu oraz spełnienie wymagań określonych w § 3 i § 4.
 3. Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego wraz z oceną merytoryczną i opinią, o której mowa w ust. 1, Prezydent przedkłada do zaopiniowania Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie.
 4. Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych opiniuje projekt w terminie określonym w harmonogramie. Niezaopiniowanie projektu w tym terminie uważa się za wydanie opinii zgodnej z oceną merytoryczną przedłożoną przez Prezydenta.
 5. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Prezydent ogłasza na stronie internetowej budżetu obywatelskiego listę projektów niedopuszczonych do głosowania z przyczyn merytorycznych, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie wniesienia odwołania, w terminie określonym w harmonogramie.

§10.

 1. Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn, o których mowa w § 8 lub § 9, zgłaszającemu projekt przysługuje odwołanie do Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie, za pośrednictwem Prezydenta, w terminie wyznaczonym w harmonogramie, nie krótszym niż 3 dni od dnia ogłoszenia listy projektów niedopuszczonych do głosowania.
 2. Komisja Ekonomiczna rozpatruje odwołanie w terminie określonym w harmonogramie, decydując o jego uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu.
 3. Jeżeli Komisja Ekonomiczna uwzględni odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn formalnych, projekt poddaje się ocenie merytorycznej, zgodnie z § 9.
 4. Jeżeli Komisja Ekonomiczna uwzględni odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania z przyczyn merytorycznych, projekt dopuszcza się do głosowania.

§11.

Listę projektów dopuszczonych do głosowania Prezydent ogłasza na stronie internetowej budżetu obywatelskiego w terminie określonym w harmonogramie. Na stronie internetowej budżetu obywatelskiego Prezydent zamieszcza opis każdego projektu, podany przez zgłaszającego projekt na formularzu zgłoszenia.

Rozdział 4.
Działania informacyjne

§12.

 1. Po ogłoszeniu listy projektów dopuszczonych do głosowania zgodnie z § 11, zainteresowani mogą podejmować działania informacyjne i promocyjne dotyczące tych projektów.
 2. Działania, o których mowa w ust. 1, nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powszechnie przyjętych norm moralnych i społecznych oraz dóbr osobistych osób trzecich.

Rozdział 5.
Głosowanie

§13.

 1. Głosowanie nad wyborem projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Miasta, przeprowadza się w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Każdy uprawniony może oddać głos na nie więcej niż dwa projekty.
 3. Każdy uprawniony do głosowania może głosować raz, wybierając jeden z poniższych sposobów głosowania, z zastrzeżeniem ust. 4:
  1. elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej budżetu obywatelskiego przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium;
  2. elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej budżetu obywatelskiego przy użyciu zamieszczonego tam formularza;
  3. osobiście w punkcie wyznaczonym przez Prezydenta poprzez umieszczenie wypełnionej karty do głosowania w przygotowanej w tym celu urnie.
 4. Uprawnieni do głosowania, o których mowa w § 5 pkt 2, mogą głosować tylko w sposób określony w ust. 3 pkt 1.

§14.

 1. Wzór karty do głosowania, o której mowa w § 13 ust. 3 pkt 3, ustala Prezydent w drodze zarządzenia.
 2. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Urzędu Miasta Tarnowa.
 3. Kartę do głosowania wydaje się uprawnionemu do głosowania w punkcie wyznaczonym do głosowania.
 4. Każdy uprawniony może otrzymać jedną kartę do głosowania.

§15.

Nieważny jest głos:

 1. oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania;
 2. oddany przez osobę, o której mowa w § 5 pkt 2, w inny sposób, niż przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej w wersji Premium;
 3. oddany przez uprawnionego więcej niż raz;
 4. oddany z użyciem karty do głosowania nieopatrzonej pieczęcią Urzędu Miasta Tarnowa lub nieprawidłowo wypełnionej;
 5. oddany na więcej niż dwa projekty.

Rozdział 6.
Ustalenie wyniku głosowania

§16.

 1. Wynik głosowania ustala komisja powołana przez Prezydenta w drodze zarządzenia, sporządzając listę projektów, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 2. Prezydent ogłasza wynik głosowania na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, w terminie określonym w harmonogramie.
 3. W uchwale budżetowej Miasta uwzględnia się projekty, które uzyskały w głosowaniu kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, aż do wyczerpania kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku budżetowym, ustalonej zgodnie z § 17ust. 2.

Rozdział 7.
Wysokość budżetu obywatelskiego

§17.

 1. 1. Wysokość środków wydatkowanych w ramach budżetu obywatelskiego ustala się w wysokości 0,5% wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy, ustala Prezydent w drodze zarządzenia.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

§19.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnowie

Jakub Kwaśny

WERSJA - PDF - 124.56 [ KB ]

INFOLINIA: tel. 14 688 28 47

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE