Budżet Obywatelski - Tarnów

plik foto id: 1400000041

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

Klauzula informacyjna
Dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa

 dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa

  1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego, jego poparcie, weryfikacja, opiniowanie, a także głosowanie nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oznacza wyrażenie przez – odpowiednio – zgłaszającego projekt, osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych: w pkt 1 formularza zgłoszenia, na wykazie mieszkańców Miasta Tarnowa udzielających poparcia projektowi zgłaszanemu do budżetu obywatelskiego oraz podczas głosowania nad wyborem projektów do realizacji (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO, w zakresie określonym w Regulaminie.
  2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ust. 1−2 RODO wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu i w celu realizacji budżetu obywatelskiego, a w szczególności w celu zweryfikowania, czy zgłaszający projekt oraz osoby popierające projekt i uczestniczące w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione, a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych naruszeń Regulaminu.
  3. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne i wynika z wymogów umownych, jednak jest niezbędne dla uczestnictwa w realizacji budżetu obywatelskiego, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
  4. Po złożeniu projektu w ramach budżetu obywatelskiego oraz wykazu mieszkańców Miasta Tarnowa udzielających poparcia projektowi zgłaszanemu do budżetu obywatelskiego w Urzędzie Miasta Tarnowa, administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 zostanie Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 2, zwany dalej „Administratorem”, a odbiorcami tych danych mogą być pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa oraz organów i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tarnowa biorący udział w procedurze weryfikacji i opiniowania zgłoszonych projektów zgodnie z Regulaminem. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@umt.tarnow.pl.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, podmiotom przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją systemu elektronicznego wykorzystywanego w głosowaniu nad wyborem projektów do realizacji.
  6. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych, o których mowa w ust. 1, do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Mieszkaniec zgłaszający projekt do budżetu obywatelskiego, udzielający poparcia i uczestniczący w głosowaniu nad wyborem projektu do realizacji ma prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia tych danych, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata licząc od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji.